Privacyverklaring

Stephanie Schrijft & Spreekt | Uitgeverij Licht, gevestigd aan de Cornelis Roelestraat 22, 1151 CB te Broek in Waterland,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https:// www.stephaniekaars.nl
Cornelis Roelestraat 22, 1151 CB Broek in Waterland

Stephanie Kaars is de Functionaris Gegevensbescherming van Stephanie Schrijft & Spreekt | Uitgeverij Licht. Zij is te bereiken via s.kaars@ outlook.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stephanie Schrijft & Spreekt | Uitgeverij Licht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via s.kaars@ outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stephanie Schrijft & Spreekt | Uitgeverij Licht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Stephanie Schrijft & Spreekt | Uitgeverij Licht analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Stephanie Schrijft & Spreekt | Uitgeverij Licht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stephanie Schrijft & Spreekt | Uitgeverij Licht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stephanie Schrijft & Spreekt | Uitgeverij Licht) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stephanie Schrijft & Spreekt | Uitgeverij Licht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: contactgegevens via de website worden maximaal 5 jaar bewaard, alleen met het doel om u eventueel op de hoogte te brengen van het verschijnen van een nieuw product in onze webshop of een nieuwe dienst die door ons bedrijf wordt aangeboden.

Delen van uw persoonsgegevens met derden
Stephanie Schrijft & Spreekt | Uitgeverij Licht deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stephanie Schrijft & Spreekt| Uitgeverij Licht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stephanie Schrijft & Spreekt | Uitgeverij Licht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stephanie Schrijft & Spreekt | Uitgeverij Licht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere – door u genoemde – organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar s.kaars@ outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. Stephanie Schrijft & Spreekt | Uitgeverij Licht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stephanie Schrijft & Spreekt | Uitgeverij Licht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via s.kaars@ outlook.com.

Hosting provider RM Web Services (RMWS)
RMWS is de hosting-provider van de website stephaniekaars.nl. RMWS beheert meerdere servers waarop de websites van zijn klanten draaien. In alle gevallen heeft RMWS toegang tot de website-bestanden, databases en email van zijn klanten.

Van alle WordPress-websites wordt dagelijks een backup gemaakt. Daarnaast worden van deze websites kopieën gemaakt voor het uitvoeren van updates, test- en ontwikkelwerkzaamheden. Per website en per server worden ook log-files bijgehouden. De IP-adressen worden gebruikt voor autorisatie, fraudebestrijding en beveiliging.

De informatie die RMWS deelt met derden zijn NAW-gegevens ten behoeve van domeinregistraties en ssl-certificaten.

Backups worden maximaal 30 dagen bewaard, zijn versleuteld en enkel toegankelijk voor medewerkers van RMWS.

De log-files worden maximaal 30 dagen bewaard en zijn enkel toegankelijk voor medewerkers van RMWS.